Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Statut

Statut Stowarzyszenia

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu

23 IX 2020 r. uchwałą nr 3/2020

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Przyjaciół Skawiny” zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 • 2

Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

 • 3

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. O przystąpieniu do tych organizacji, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

Towarzystwo może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

 • 4

Towarzystwo działa na terenie Miasta i Gminy Skawina. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność w kraju i poza jego granicami.

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Skawina.

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem określającym jego nazwę i siedzibę. Może używać własnych odznak.

 • 5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

 • 6

Cele Towarzystwa:

 1. gromadzenie dokumentów, zdjęć, przedmiotów kultury regionalnej oraz dzieł sztuki związanych z historią i współczesnością Miasta i Gminy Skawina;
 2.  inicjowanie, wspieranie i utrwalanie działań sprzyjających rozwojowi kultury Miasta i Gminy Skawina;
 3. kultywowanie tradycji regionalnej i zwyczajów oraz ich popularyzacja wśród społeczeństwa;
 4. pielęgnowanie i rozwój świadomości narodowej i kulturowej;
 5. ochrona historycznej i kulturowej spuścizny minionych pokoleń;
 6. promocja Miasta i Gminy Skawina;
 7. wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów,
 8. współpraca z organizacjami o podobnych celach działania;
 9. współpraca z Muzeum Regionalnym w Skawinie.
 • 7
 1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 2. organizowanie wystaw, imprez kulturalnych i turystycznych oraz konkursów;
 3. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej;
 4. organizowanie spotkań z regionalnymi twórcami kultury;
 5. wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów dotyczących istotnych spraw dla społeczności lokalnej;
 6. współudział w tworzeniu i realizacji programów społeczno-kulturalnego rozwoju Miasta i Gminy Skawina;
 7. prowadzenie bazy danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
 8. współpraca z władzami samorządowymi oraz środkami masowego przekazu;
 9. skupianie wokół idei Towarzystwa przedstawicieli świata nauki i kultury;
 10. pozyskiwanie sponsorów.
  1. Działania podejmowane przez Towarzystwo w ramach działalności statutowej mogą mieć charakter działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 • 8
 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.
 • 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków juniorów;
 3. członków wspierających;
 4. członków honorowych.
 • 10
 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Rzeczpospolitej, który:
 1. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych,
 2. b) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa,
 3. c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu Towarzystwa,
 4. d) zostanie przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
 1. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 2. Członkiem juniorem może być osoba w wieku od 16-18 lat, a także mająca wiek poniżej 16 lat, jeżeli posiada zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na wstąpienie do Towarzystwa. Nabycie członkostwa następuje poprzez:
 1. a) złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa;
 2. b) zobowiązanie się do przestrzegania postanowień statutu Towarzystwa;
 3. c) podjęcie przez Zarząd decyzji o przyjęciu do Towarzystwa.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna akceptująca działalność Towarzystwa, która:
 1. a) zadeklarowała na jego rzecz stałą pomoc finansową lub rzeczową;
 2. b) złożyła pisemną deklaracje przystąpienia do Towarzystwa jako członek wspierający;
 3. c) została przyjęta przez Zarząd.
 1. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna nie należąca do Towarzystwa, która wniosła szczególny wkład w jego rozwój i której tę godność, w uznaniu jej zasług, nada Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 • 11
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
 2. b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów kierowanych do władz Towarzystwa;
 3. c) korzystania z pomieszczeń i zbiorów Towarzystwa w zakresie i na warunkach ustalonych przez Zarząd;
 4. d) uczestniczenia w zebraniach członków zgodnie z postanowieniami Statutu;
 5. e) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwał Zarządu o skreśleniu go z listy członków lub o wykluczeniu z Towarzystwa.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 1. a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 2. b) regularnego opłacania składek i uczestniczenia w zebraniach członków;
 3. c) brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa;
 4. d) propagowania celów Towarzystwa i realizowania jego programu.
 1. Członek zwyczajny może uzyskać tytuł „Zasłużony Członek Towarzystwa” na wniosek Zarządu, uchwałą Walnego Zgromadzenia, za długoletnią aktywną działalność na rzecz Towarzystwa.
 2. Członek junior ma prawo do:
 1. a) korzystania z pomieszczeń i zbiorów Towarzystwa w zakresie i na warunkach ustalonych przez Zarząd;
 2. b) uczestniczenia w zebraniach członków zgodnie z postanowieniami statutu, bez prawa do głosowania przy podejmowaniu uchwał.
 1. Członek junior ma obowiązek:
 1. a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 2. b) propagowania celów Towarzystwa i realizowania jego programu;
 3. c) brania udziału w działalności Towarzystwa.
 1. Członek junior nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 • 12
 1. Członek wspierający oraz honorowy ma prawo do:
 1. a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem doradczym ; na zaproszenie innych władz Towarzystwa może uczestniczyć w ich posiedzeniach także z głosem doradczym;
 2. b) korzystania z pomieszczeń i zbiorów Towarzystwa w zakresie i na warunkach ustalonych przez Zarząd.
 1. Członek wspierający oraz honorowy obowiązany jest stosować się do statutu Towarzystwa. Członek wspierający ma także obowiązek wspierania Towarzystwa w zadeklarowany sposób.
 2. Członek wspierający oraz honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 3. Członek wspierający oraz honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 • 13
 1. Ustanie członkostwa następuje przez:
 1. a) rezygnację członka z przynależności, zgłoszoną pisemnie do Zarządu Towarzystwa; Zarząd dokonuje skreślenia członka z rejestru;
 2. b) wykluczenie członka zwyczajnego uchwałą Zarządu Towarzystwa, podjętą zwykłą większością głosów, za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres ponad 12 po sobie następujących miesięcy;

 

 1. c) wykluczenie po uprzednim upomnieniu, uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów, za rażące naruszenie zasad statutowych lub nieprzestrzeganie uchwał i regulaminów Towarzystwa; wniosek o wykluczenie może także składać do Zarządu Sąd Koleżeński;
 2. d) wykluczenie uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów na skutek utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
 3. e) utratę zdolności do czynności prawnych;
 4. f) śmierć członka;
 1. Pozbawienie członka honorowego tej godności za oczywiste rażące działania na szkodę Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
 • 14

Od uchwały o wykluczeniu członka przez Zarząd TPS przysługuje mu odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Odwołanie powinno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu uchwały o wykluczeniu. Do czasu podjęcia w tej sprawie uchwały przez Walne Zgromadzenie następuje zawieszenie go w prawach członka.

Rozdział IV

Składki członkowskie.

 • 15
 1. Wysokość wpisowego i składek członkowskich dla członków zwyczajnych ustala Walne Zgromadzenie.
 2. Wysokość i częstotliwość wnoszenia pomocy finansowej lub rzeczowej przez członków wspierających ustalają sami członkowie na zasadach określonych w statucie.
 3. Zarząd Towarzystwa może zwolnić z obowiązku opłacania składki członkowskiej członków w wieku powyżej 80 lat, na wniosek zainteresowanego albo Zarządu.

Rozdział V

Władze Towarzystwa.

 • 16
 1. Władzami Towarzystwa są:
 1. a) Walne Zgromadzenie;
 2. b) Zarząd;
 3. c) Komisja Rewizyjna;
 4. d) Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.
 2. Władze te opracowują własne regulaminy działania oparte o statut.
 • 17
 1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w tajnym głosowaniu lub w głosowaniu jawnym, o ile Walne Zgromadzenie uchwali taki sposób wyborów, zwykłą większością głosów.
 2. Inne uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w sposób jawny zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym nad dowolną uchwałą.

Walne Zgromadzenie.

 • 18

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 • 19
 1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarząd zwołuje co cztery lata, a Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – co roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje:
 1. a) z własnej inicjatywy;
 2. b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. c) na pisemny wniosek ¼ liczby członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi żądania bądź wniosku.
 • 20

Walne Zgromadzenie:

 1. a) uchwala i zmienia statut;
 2. b) uchwala główne kierunki działania Towarzystwa;
 3. c) zatwierdza preliminarz budżetowy przedstawiony przez Zarząd;
 4. d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 5. e) udziela absolutorium Zarządowi;
 6. f) nadaje tytuł członka honorowego oraz zasłużonego kandydatom przedstawionym przez Zarząd;
 7. g) podejmuje uchwały w sprawach odwołań od postanowień Zarządu i Sądu Koleżeńskiego;
 8. h) podejmuje uchwały w innych sprawach wniesionych pod obrady Zgromadzenia.
 • 21

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest wykonywane osobiście; zastępowanie członka na Zgromadzeniu jest niedozwolone.

 • 22

Zarząd zawiadamia członków pisemnie o miejscu, terminie i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu winno zawierać informację na czyj wniosek jest zwoływane.

 • 23

Sposób odbycia Walnego Zgromadzenia każdorazowo określa regulamin przyjęty przez uczestników w drodze głosowania.

 • 24
 1. Dla ważności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zwołane w drugim terminie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.
 2. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być ustalony na ten sam dzień, w odstępie czasu nie krótszym niż 30 minut po pierwszym terminie albo na inny dzień.

Zarząd Towarzystwa.

 • 25
 1. Zarząd składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.
 2. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani ponownie.
 • 26
 1. Zarząd Towarzystwa winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyboru. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie kadencji, następcę powołuje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz lub upoważnia do reprezentowania przewodniczącego, zastępcę lub innych członków Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Zarząd może zlecić członkowi Zarządu wykonywanie określonych zadań odpłatnie, ustalając dla niego zakres czynności i obowiązków.
 • 27

Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W razie potrzeby Zarząd zbiera się częściej. Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów.

 • 28

Zadania Zarządu:

 1. a) kierowanie działalnością Towarzystwa;
 2. b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 4. d) sporządzanie rocznych sprawozdań, preliminarzy budżetowych, bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia;
 5. e) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków; prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 6. f) proponowanie osób do nadania im przez Walne Zgromadzenie godności członka honorowego Towarzystwa oraz członków Towarzystwa do nadania im tytułu „Zasłużony Członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”;
 7. g) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 8. h) prowadzenie rachunkowości Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa i uchwalonym przez Walne Zgromadzenie preliminarzem budżetowym;
 9. i) powoływanie w zależności od potrzeb kół terenowych lub szkolnych Towarzystwa, których działalność oparta jest o statut i regulamin wewnętrzny;
 10. j) organizowanie zespołów problemowych opartych o statut i własne regulaminy;
 11. k) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Towarzystwa;
 12. l) prowadzenie dokumentacji zebrań Zarządu.

Komisja Rewizyjna.

 • 29
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Powinna się ukonstytuować do siedmiu dni od dnia wyboru. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji nie wchodzą w skład innych organów wykonawczych Towarzystwa. Mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. W razie ustąpienia członka Komisji w czasie kadencji, na jego miejsce Komisja powołuje następcę w drodze uchwały.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne jeżeli są podejmowane przy obecności co najmniej trzech członków.
 • 30

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu i ma prawo dokonywania kontroli w każdym czasie. Obowiązkowo sprawdza wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa raz w roku. Z każdej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół i pozostawia w swojej dokumentacji jeden egzemplarz, a drugi przekazuje Zarządowi.

 • 31

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Wnioskuje o udzielenie albo nieudzielenie absolutorium Zarządowi.

Sąd Koleżeński

 • 32
 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego
 2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są ważne jeżeli są podejmowane przy obecności wszystkich członków Sądu.
 • 33
 1. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. a) rozstrzyganie spraw wniesionych przez Zarząd przeciwko członkom Towarzystwa w zakresie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa;
 2. b) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa;
 3. c) składanie wniosków do Zarządu o wykluczenie członka w sprawach określonych statutem.
 1. Sąd Koleżeński po rozstrzygnięciu sprawy lub sporu wydaje postanowienie.
 • 34

Od postanowień Sądu Koleżeńskiego członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania postanowienia.

Rozdział VI

Fundusze i majątek Towarzystwa.

 • 35
 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze Towarzystwa składają się:
 1. a) wpisowe i składki członkowskie;
 2. b) dochody z działalności statutowej;
 3. c) dochody z imprez urządzanych przez Towarzystwo;
 4. d) dotacje i subwencje otrzymane przez Towarzystwo;
 5. e) darowizny, zapisy i spadki.
 1. Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Fundusze zebrane podczas kwest na renowację zabytkowych grobów gromadzi się na odpowiednim subkoncie.
 • 36
 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 2. Inne pisma i dokumenty podpisywane są przez przewodniczącego bądź dwóch innych członków Zarządu.

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

 • 37

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania lub w II terminie Walnego Zgromadzenia – większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 • 38
 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie powołuje „Komisję Likwidacyjną” oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.
 2. Uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władze administracyjne.
 • 39

W sprawach rozwiązania Towarzystwa nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe.

 • 40

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.