Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

BEZPŁATNY KURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŻY

data dodania: 30 stycznia 2013

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie ogłasza zapisy na kurs fotografii cyfrowej, który będzie obejmował wiedzę na temat fotografii cyfrowej w ogólności, fotografię krajobrazową, reportażową oraz zagadnienia programu do edycji grafiki Adobe Photoshop. Cały kurs będzie skupiony wokół jednego wspólnego tematu: „Skawina oczami młodych”, bowiem warsztaty skierowane są do uczniów gimnazjów oraz szkół średnich.

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w filii MBP w Skawinie – MultiCentrum oraz w skawińskim plenerze.

Projekt „Kurs fotografii cyfrowej” został wybrany do realizacji w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”, który prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Zapisy przyjmujemy do końca stycznia bieżącego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26, tel. 12 276 25 71

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej

www.biblioteka-skawina.pl

Regulamin uczestnictwa w kursie fotografii cyfrowej
1. Kurs fotografii cyfrowej ma na celu poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną
uczestników z zakresu wiedzy fotograficznej. Jest przeprowadzany w formie warsztatów i
obejmuje 39 godzin dydaktycznych (wstęp do fotografii cyfrowej – 18 godz. dydakt.;
fotografia reportażowa – 6 godz. dydakt. ; fotografia krajobrazowa – 6 godz. dydakt.;
Adobe Photoshop dla fotografa – 9 godz. dydakt.).
2. Czas trwania kursu został określony od lutego do czerwca 2013 roku.
3. Kurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich.
4. W przypadku uczestnika niepełnoletniego udział w kursie potwierdzany jest złożeniem
deklaracji przez rodzica.
5. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.
6. Rezygnacja z kursu podczas jego trwania z przyczyn zależnych od uczestnika jest
równoznaczna z akceptacją konieczności wniesienia opłaty w wysokości 200 zł na konto
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Kwota ta zostanie przeznaczona na cele
statutowe biblioteki.
7. Ćwiczenia w trakcie kursu mogą być realizowane na sprzęcie własnym uczestnika.
8. Uczestnicy otrzymują na zakończenie certyfikat potwierdzający udział w kursie.
9. Wszystkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane na zasadach zgodnych z
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, tylko i wyłącznie w celach
komunikacyjnych, statystycznych i sprawozdawczości.
10. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji kursu jest Miejska
Biblioteka Publiczna w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina.
11. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz
żądania zaprzestania ich przetwarzania.
12. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
kursie.
13. Autorskie prawa majątkowe do prac fotograficznych uczestników projektu przechodzą
nieodpłatnie na Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie w zakresie: utrwalania i
zwielokrotniania pracy, użyczenia oryginału, wystawiania tradycyjnego oraz w galerii
wirtualnej, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, z
zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób
zwyczajowo przyjęty.