Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPS

data dodania: 13 maja 2019

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPS,

które odbędzie się:

w Dworku Skawińskim, 29.09.2021 o godzinie:

16.45 I termin

17.15 termin II

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy.
 8. Rozliczenie finansowe za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa za rok 2020.
 15. Przedstawienie Planu finansowego na rok 2021.
 16. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2021 oraz Planu finansowego na rok 2021.
 17. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję uchwał i wniosków.
 18. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 19. Zgłaszanie Kandydatur do Zarządu TPS, głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
 20. Zgłaszanie Kandydatur do Komisji Rewizyjnej TPS oraz do Sądu Koleżeńskiego. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
 21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.