Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE TPS

data dodania: 7 czerwca 2023

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

zaprasza,

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się

w dniu 21 czerwca 2023 r., w restauracji „Zakątek Smaków”,

ul. Jana Sobieskiego 4, 32-050 Skawina

Zgodnie z § 24 Statutu Towarzystwa, Zarząd wyznaczył:

– I termingodzina 1630

– II termingodzina1700

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.  
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Wybór członków  Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy.
 8. Rozliczenie finansowe za rok 2022.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa za  rok 2022.
 15. Przedstawienie Planu Pracy Zarządu TPS  na rok 2023.
 16. Przedstawienie Planu  finansowego na rok 2023.
 17. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu TPS  na rok 2023 oraz Planu finansowego na rok 2023.
 18. Wolne wnioski.
 19. Głosowanie nad wnioskami  zgłoszonymi przez Komisję uchwał i wniosków.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo w Zgromadzeniu.

              W imieniu Zarządu TPS

   Przewodniczący – Stanisław Grodecki