Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE TPS

data dodania: 6 czerwca 2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

zaprasza,

na WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się

w dniu 17 czerwca 2018 r. /niedziela/ w Pałacyku Sokół w Skawinie,
ul. Mickiewicza 7.

Zgodnie z § 24 Statutu Towarzystwa, Zarząd wyznaczył:

– I termingodzina 1645

– II termingodzina1715

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy.
 8. Rozliczenie finansowe za rok 2017.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa za rok 2017.
 15. Przedstawienie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2018
 16. Przedstawienie Planu finansowego na rok 2018.
 17. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2018 oraz Planu finansowego na rok 2018.
 18. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję uchwał i wniosków.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Prosimy o niezawodne uczestnictwo w Zgromadzeniu.

W imieniu Zarządu TPS

   Przewodniczący – Stanisław Grodecki