Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE TPS

data dodania: 26 maja 2022

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

zaprasza,

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się

w dniu 29 czerwca 2022 r., w Sali Parkowej Dworku Skawińskiego, ul. Kublińskiego 4, 32-050 Skawina

 

Zgodnie z § 24 Statutu Towarzystwa, Zarząd wyznaczył:

– I termingodzina 1630

– II termingodzina1700

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy.
 8. Rozliczenie finansowe za rok 2021.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa za rok 2021.
 15. Przedstawienie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2022.
 16. Przedstawienie Planu finansowego na rok 2022.
 17. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2022 oraz Planu finansowego na rok 2022.
 18. Wolne wnioski.
 19. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję uchwał i wniosków.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Prosimy o niezawodne uczestnictwo w Zgromadzeniu.

 

 

  W imieniu Zarządu TPS

                                            Przewodniczący – Stanisław Grodecki