Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY

data dodania: 30 czerwca 2013

17 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Nasze Towarzystwo na dzień dzisiejszy liczy 154 członków zwyczajnych, jednego członka honorowego oraz jednego członka wspierającego, którym jest Miasto i Gmina Skawina.

Oceniliśmy naszą działalność w latach 2009 – 2013. Swoje sprawozdania za ostatni okres działalności przedstawił Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, następnie Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

Po przeprowadzonej dyskusji na sprawozdaniami Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 Wybraliśmy także nowe władze naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia, oraz Statutem ukonstytuował się nowo wybrany Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Towarzystwa kierować nimi będą :

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny działać będzie w składzie; Przewodniczący Zarządu – Stanisław Grodecki

Zastępca przewodniczącego – Anna Kudela

Zastępca przewodniczącego – Ewa Tarnopolska

Sekretarz – Czesława Kopeć

Skarbnik – Zofia Płonka

Członkowie Zarządu:

Wioletta Wójcik, Agnieszka Zybek, Krystyna Sojka, Zofia Kapera

Komisja Rewizyjna funkcjonować będzie w składzie:

Przewodniczący Komisji – Alicja Płonka

Zastępca przewodniczącego Komisji – Małgorzata Janiec-Jania

Sekretarz Komisji – Wanda Pabian

Członkowie Komisji: Maria Gaweł-Dudzińska, Kazimiera Skałuba

Natomiast w skład Sądu Koleżeńskiego weszli; Halina Lech, Zdzisława Różycka Nowak, Małgorzata Spólnik, Elżbieta Panek, Jan Liskiewicz

Skład nowych władz naszego Towarzystwa w zasadzie uległ niewielkim zmianom. Zmiany te nie będą mieć miały istotnego wpływu na nasze działanie w następnym okresie.

.

 Sprawozdanie działalności Zarządu TPS

przedstawione przez Przewodniczącego ustępującego Zarządu TPS Stanisława Grodeckiego:

W okresie od poprzedniego zgromadzenia walnego zarząd TPS realizował przede wszystkim zadania statutowe oraz zadania przyjęte w swoim planie działania w tym okresie.

W tym okresie odbyło się 12 posiedzeń Zarządu naszego Towarzystwa, na których omawiano bieżącą działalność, oraz podejmowane decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem TPS.

Do najważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć;

PRZEKAZANIE SZTANDARU DLA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY.

            Po ponad trzydziestu latach nasze towarzystwo posiada własny sztandar. Sztandar został współfinansowany przez 43 darczyńców. Wśród nich byli członkowie i sympatycy TPS, a także instytucje i firmy nie tylko ze Skawiny.                         Uroczystości związane z przekazaniem sztandaru odbyły się w 2 etapach. 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości odbyło się poświęcenie w Kościele św apostołów Szymona i Judy, a uhonorowanie darczyńców odbyło się 6 stycznia w czasie spotkania opłatkowego TPS.

ŻYWA LEKCJA HISTORII

9 listopada TPS zorganizowało żywą lekcję historii dla młodzieży szkół średnich. W tym dniu została wmurowana i poświęcona 6 żołnierzom batalionu Biedronka zamordowanych przez hitlerowców.

Uroczystość na cmentarzu parafialnym w Skawinie poprzedziła msza święta, w której oprócz rodzin pomordowanych żołnierze Biedronki związanych ze Skawiną udział wzięli członkowie TPS, licznie uczestniczyła młodzież ZSK, oraz ZSTE i Liceum. Tematyczne kazanie wygłosił na niej ks.dr. Przemysław Mardyła

VI KWESTA NA RENOWACJĘ NAGROBKÓW NA SKAWIŃSKICH CMENTARZACH ORAZ PRACE KONSERWACYJNE NAGROBKÓW

            W czasie tradycyjnej już VI kwesty wolontariuszami zbierającymi na renowacje nagrobków skawińskich cmentarzy było 76 osób. Wśród nich byli : przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, przedstawiciele współpracujących z nami organizacji, strażacy z OSP Korabniki, harcerze NZH „czerwony Mak”, młodzież szkolna, oraz oczywiście członkowie TPS. Zebrali oni łącznie kwotę 8685,22 zł.    Koordynację VI kwesty organizował Zarząd TPS a szczególności Ewa Tarnopolska, Elżbieta Panek i Stanisław Grodecki        W roku 2012 podano renowacji i konserwacji 6 zabytkowych nagrobków: Kwatera Powstańców 1863, nagrobek Józefa Kiełbusa, rotmistrza Józefa Zaremby, ks. Jana Mordzińskiego, Józefa Oleaczka i Marii Ocetkiewiczowej. Ogólny na renowacje wydatkowano prawie 20 tysięcy

            W roku 2013 poddano konserwacji Pomnik- nagrobek Oleńki Lewik z roku 1913. Koszt renowacji 7800 złotych.

DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA Od ponad 2 lat w ramach TPS działa pod kierownictwem Agaty Lasek Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo” – przysparzając naszemu Towarzystwu powody do dumy. Większość pań zrzeszonych w nim jest członkami TPS.

            „Razemkowo” również pod szyldem TPS uczestniczyło w czerwcu ub.r. w wernisażu „ haftu kaszubskiego” w Pałacu Czeczów w Krakowie.

            „Razemkowo” reprezentowało nas w czasie otwarcia skawińskiego rynku we wrześniu 2012r, a ponadto w czasie majowych „Dni Skawiny”.

            Członkinie Razemkowa przeprowadziły też warsztaty tematyczne z uczniami szkoły podstawowej w Pozowicach, uczniami SOSzW w Skawinie i SP nr 4 w Skawinie.

            „Razemkowo” reprezentowało również Towarzystwo Przyjaciół Skawiny a jednocześnie promując Gminę Skawina w Mogilanach i Liszkach w czasie okolicznościowych imprez w tych Gminach.

            Największym jednak osiągnięciem „Razemkowa” jest zorganizowanie w skawińskim Sokole wernisażu prac własnych na przełomie kwietnia i maja.Z efektami ich artystycznych dzieł zapoznało się wiele osób odwiedzających Pałacyk Sokół.

            Od listopada przy TPS działa Skawińskie Centrum Wolontariatu, które utworzyli nasi członkowie Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski. Głównym celem SCW działalności jest promowanie idei wolontarystycznej oraz organizowanie i koordynowanie działań wolontarystycznych. Obszarami zainteresowań są między innymi: szeroko rozumiana działalność kulturalna, historyczne dziedzictwo lokalne i narodowe, tworzenie więzi z Małą Ojczyzną, integracja społeczna oraz sprzyjanie rozwojowi Miasta i Gminy Skawina.

Kilka miesięcy działalności Skawińskie Centrum Wolontariatu wykazało, że przynoszą ono naszemu Towarzystwu powody do dumy.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJE PROJEKTÓW

W bieżącym roku TPS zrealizował 2 projekty, oraz uczestniczył w 1 konkursie.

            Projekt „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę – kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację zajęć edukacyjnych” ma na celu promocję i zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich poprzez organizację zajęć edukacyjnych. Współfinansowany jest on ze środków Unii Europejskiej w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

            Projekt zakładał wykonanie lalek w stroju skawińskim z XIX w i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w jedenastu wiejskich szkołach podstawowych Gminy Skawina, dotyczących tego historycznego stroju. Duże, 40 cm lalki wykonane zostały z wielką precyzją i dbałością historyczną, przez Alicję Fiutowską i Krystynę Sojkę.

            W ramach tych zajęć młodzież mogła rozwiązać krzyżówkę tematyczną oraz wykonać wycinanki lalek. W każdej szkole, w której prowadziliśmy zajęcia zostawiliśmy lalki, które w przyszłości zostaną wykorzystane jako doskonałe narzędzie edukacyjne.

Zajęcia edukacyjne w tych szkołach prowadzone były przez Annę Kudelę i Stanisława Grodeckiego.

 Autorami i koordynatorami projektu byli Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski

            Zajęcia przeprowadzono w 11 wiejskich szkołach gminy Skawina oraz poza projektem w SP nr 4 w Korabnikach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Łącznie w zajęciach wzięło udział około 800 dzieci, które nie tylko zapoznały się ze strojem skawińskim, ale poznały cele i zadania TPS.

W ramach promocji naszej Małej Ojczyzny, lalki trafiły także do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Muzeum Regionalnego w Skawinie, Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Doposażone zostały również cztery Izby Regionalne z naszej Gminy tj. w Krzęcinie, w Radziszowie, w Woli Radziszowskiej i w Wielkich Drogach

Ogólna wartość projektu „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę” wynosi 22 499,11 zł, w tym
kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 15 749,37 zł, wkład osobowy (wolontariat) 5181,30 zł, a bezpośredni wkład finansowy TPS 1568,44 zł

Drugim projektem TPS a organizowanym w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie był projekt „CZEGO JAN NIE UMIE, TEGO JAŚ GO NAUCZY”. Autorami i koordynatorami projektu byli członkowie TPS Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski, ze strony Biblioteki bardzo Duży wkład pracy wniosła pani Anna Szatko.

Projekt polegał na utworzeniu trzech dziesięcioosobowych grup w wieku powyżej 60 lat. Każda z grup uczestniczyła w warsztatach informatycznych i warsztatach literackich. Warsztaty informatyczne dotyczyły nauki obsługi czytników e-booków, zaś warsztaty literackie udowodniły tezę, iż „ze śmiechem łatwiej żyć”.

            W trakcie warsztatów, oprócz fachowej kadry trenerskiej, pomocą dla uczestników byli wolontariusze, uczniowie należący do Szkolnych Kół TPS. Ich zadaniem była pomoc uczestnikom, w obsłudze sprzętu. Wolontariusze wzięli również czynny udział w warsztatach literackich.

Czynny udział w zajęciach wzięło ponad 20 uczniów wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Katolickich.

Całkowita wartość projektu „Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy”wyniosła 31 115,70 zł, w tymkwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 25 895,70 zł, a wkład osobowy (wolontariat)wyceniony został 5220,00 zł

W ostatnim dniach zostały przyznane finanse na kolejny projekt „ Kurtyna w górę”, nad którym prace przygotowawcze rozpoczną się w lipcu, a jego rozpoczęcie planowane jest na wrzesień. Zapraszam wszystkich członków TPS (60+)do uczestnictwa w tym projekcie

Kontynuujemy wydawanie Informatora, który jest współfinansowany ze środków budżetu Urzędu Miasta i Gminy Skawina na podstawie opracowanego projektu.. Zadanie to jest realizowane w ramach gminnego konkursu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

WSPÓŁPRACA LOKALNYMI INSTYTUCJAMI i STOWARZYSZENIAMI

            W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało w listopadzie Wieczór Poezji nieżyjącego już członka naszego Towarzystwa dr Jerzego Studenckiego. W skawińskim Sokole poezję recytowali członkowie TPS oraz uczniowie szkół skawińskich. Ze strony TPS literackim przygotowaniem zajęła się Kazimiera Skałuba, pozostałe sprawy organizacyjne spoczęły na Ewie Tarnopolskiej

            W ramach współpracy z Muzeum Regionalnym TPS uczestniczył w III Muzealnych spotkaniach z Rodami Skawińskimi. Tym razem spotkanie poświęcone było rodzinie Palichlebów.

            Klub Europejski działający przy SOSzW w Skawinie a prowadzony przez nasze członkinie Agnieszkę Zybek i Wiolettę Wójcik zorganizowały w styczniu kolędową „Szansę na sukces”. Swój skromny wkład w jej organizację wniosło Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, a Skawińskie Centrum Wolontariatu było też sponsorem nagród dla laureatów.

            Towarzystwo Przyjaciół Skawiny objęło patronat i ufundowało nagrody książkowe dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w ramach projektu Pamięć dla Przyszłości” poświęconego 70 rocznicy likwidacji getta w Krakowie oraz 73 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

            W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Pancerny Skorpion” z Opola nasze Towarzystwo zorganizowało na Cmentarzu Rakowickim w dniu 2 kwietnia uroczystość w 5 rocznicę śmierci honorowego Obywatela Miasta Skawina Adama Studzińskiego – dominikanina, generała WP, kapelana środowisk kombatanckich i harcerski. Organizatorem z ramienia TPS był Stanisław Grodecki

            W ramach współpracy z Klubem Przyjaciół Wieliczki TPS uczestniczyło w sesji naukowej poświęconej 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W ramach tej sesji reprezentując TPS okolicznościowy wykład prezentujący postać powstańca Feliksa Pachla wygłosiła Anna Kudela.

Osoba Feliksa Pachla łączy nasze miasta. Feliks Pachel urodził i wychował się w Skawinie, a zmarł i został pochowany w Skawinie. Przy okazji nawiązaliśmy kontakt z żyjącymi prawnukami powstańca.

            W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Jaśkowice –Nasza Przyszłość TPS posiada znowu tradycyjną szopkę skawińską z około 50 figurkami. Ten bardzo cenny dar od zaprzyjaźnionego z nami stowarzyszenia. Postaramy się, aby ta szopka nie była martwym eksponatem, lecz by znowu odżyła.

W roku 2012 Towarzystwo Przyjaciół Skawiny przeprowadziło drugi konkurs literacki dla uczniów skawińskich szkół na napisanie wiersza o Skawinie. Organizacją zajęła się Kazimiera Skałuba,

            Współpracując z Liceum Ogólnokształcącym Anna Kudela przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów tej szkoły pod tytułem „Jak Skawina Miastem się stała”

TPS jest również członkiem zrzeszonym w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

1/ Wydawanie Informatora – tradycyjnie wydajemy rocznie trzy numery naszego Informatora wydawanego w nakładzie 500 egzemplarzy. Zespół redakcyjny stanowią obecnie Anna Kudela, Ewa Tarnopolska i Stanisław Grodecki. Jak można zauważyć zmieniła się nieco jego profil. Zawiera on jak dawniej głównie tematy historyczne i artykuły związane z kulturą regionu. Informuje również o wszystkich wydarzeniach związanych z TPS. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami powiększyła się lista autorów. Nasz Informator jest dostępny nie tylko dla członków TPS, ale także w wielu instytucjach niekoniecznie współpracujących z nami. Jest dostępny nie tylko w Skawinie, trafia do miejscowości nie tylko w Małopolsce. Trafia również za granicę. Numer 74 dotarł nawet do Australii i Brazylii..

2/ Posiadamy nową stronę internetową, prowadzoną i uzupełnianą na bieżąco. Jest ona czytana przez wiele osób spoza naszego Towarzystwa. Potwierdza to ilość korespondencji mailowej na naszą pocztę internetową kierowana przez osoby niezwiązane z TPS a zainteresowane jego działalnością.

3/ W styczniu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia. Jak wspomniałem wcześniej połączone było ono z uhonorowaniem darczyńców na nasz Sztandar.

4/ W sierpniu udało się reaktywować ideę spotkań ogniskowych TPS. W zeszłorocznym spotkaniu uczestniczyło około 50 członków i sympatyków naszego Towarzystwa.

5/ Tradycją TPS stał się udział naszej reprezentacji w sztafecie honorowej organizowanej przez Burmistrza Miasta Skawina w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wprawdzie nie wygraliśmy, ale zabawa była świetna i ważny jest udział w zawodach a nie zwycięstwo w nim.

6/ Towarzystwo Przyjaciół Skawiny dorobiło się „swoich” firmowych teczek, przedstawiających stary skawiński rynek z historycznymi opisami. Przekazywanie dokumentów, dyplomów i oficjalnych pism jest jednocześnie miłą reklamą naszego Towarzystwa.

6/ W ramach działalności bieżącej TPS współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami. Szczególnie owocna współpraca pojawia się w relacjach ze Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”,Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krzęcińskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi”, Stowarzyszeniem „Jaśkowice – Nasza Przyszłość” Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cedronu, Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Towarzystwem Przyjaciół Wieliczki

Spośród szkół najbardziej o owocna współpraca występuje też w relacjach ze SP nr 4 w Korabnikach, SOSzW, SP w Krzęcinie, Liceum Ogólnokształcącym i Zespołem Szkól Katolickich.

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny opiekuje się także szkolnymi kołami TPS.