Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

data dodania: 3 czerwca 2013

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

zaprasza,

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa, które odbędzie się

w dniu 17 czerwca 2013 r. /poniedziałek/ w Pałacyku Sokół w Skawinie, ul. Mickiewicza 7.

 

Zgodnie z § 24 Statutu Towarzystwa, Zarząd ustalił:

– I termingodzina 1700

– II termingodzina 1730

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo -Wyborczego.

2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Uchwalenie regulaminu obrad.

5.    Wybór Komisji Mandatowej.

6.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa.

8.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

10.  Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.

11.  Informacje o działalności Szkolnych Kół TPS.

12.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

13.  Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa za kadencje 2009-2013.

15.  Przedstawienie planu pracy Zarządu na 2013 rok, włącznie z planem finansowym.

16.  Zgłaszanie Kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

17.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

18.  Wybory nowych władz TPS.

19.  Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

20.  Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do Komisji uchwał i wniosków.

21.  Wolne wnioski.

22.  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo w Zgromadzeniu.

 

                                                                                                      W imieniu Zarządu TPS

  Przewodniczący – Stanisław Grodecki