Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WOLONTARIUSZ SENIOR – TO BRZMI DUMNIE!

data dodania: 10 kwietnia 2017

Miło nam poinformować, iż już po raz szósty przystępujemy do realizacji projektu z Rządowego Programu: Aktywność Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020. Głównym celem tytułowego projektu, jest realizacja jednego z celów strategicznych programu ASOS, czyli wzrost świadomości i zaangażowania osób starszych i niepełnosprawnych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wolontariat. W projekcie weźmie udział 32 seniorów z terenu Gminy Skawina i gmin okolicznych oraz 15 młodszych osób niepełnosprawnych – podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie. Beneficjenci w pierwszej kolejności wezmą udział w warsztatach dotyczących angażowania się na rzecz społeczności lokalnych, planowania i realizowania akcji społecznych. Duży nacisk w projekcie zostanie położony na promocję idei wolontariatu wśród osób starszych oraz niepełnosprawnych, najpierw poprzez warsztaty dotyczące wolontariatu, a następnie poprzez utworzenie dwóch grup wolontariuszy. Będą oni mogli się uczyć od siebie nawzajem na zasadzie, każdy coś wnosi, każdy coś dostaje. Wyłonieni zostaną liderzy, którzy zostaną przygotowani do pełnienia funkcji koordynatorów tych grup po zakończeniu projektu. Zostanie również zwrócona uwaga na lokalny aspekt projektu, zarówno w zakresie działania na rzecz społeczności lokalnej jak też rozbudzania zainteresowania Małą Ojczyzną, w której na co dzień funkcjonują beneficjenci. Zrealizowane zostanie to poprzez przygotowanie śpiewnika lokalnych pieśni i piosenek, charakterystycznych dla regionu Gminy Skawina. Na jego podstawie uczestnicy projektu przygotują występ artystyczny, który będą mieli okazję obejrzeć mieszkańcy Gminy Skawina. Koncert zapewni równocześnie promocję lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i stanie się zachętą do angażowania się w jego budowę. Aby przeciwdziałać e-wykluczeniu osób starszych, w trakcie realizacji warsztatów projektowych przygotowanych i wyemitowanych zostanie przez Telewizję Skawina 10 reportaży. Ponadto beneficjenci, podczas wyjazdów sieciujących, samodzielnie, pod okiem opiekuna, zarejestrują materiał filmowy, który zostanie umieszczony na profilu Facebook SCW.

W rezultacie projekt stanie się niezwykłą promocją idei wolontariatu zarówno osób zdrowych, jak i chorych, tak starszych, jak i młodszych. Niezwykłą, bo nie teoretyczną, hasłową, ale praktyczną, gdyż poprzez wspólne, konkretne działanie. W projekcie wezmą udział również doświadczeni wolontariusze działający w Fundacji Skawińskie Centrum Wolontariatu. Projekt jest ofertą wspólną Skawińskiego Centrum Wolontariatu i Środowiskowego Domu Samopomocy przy współudziale Partnerów: Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie oraz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji tego projektu został oparty na ogólnie dostępnych statystykach, ale przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny we współpracy z seniorami oraz na badaniach własnych Wnioskodawców, którzy przeprowadzili wywiady i ankiety wśród potencjalnych odbiorców. Problematyka związana z funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie jest tematem bieżącym i aktualnym. Proces starzejących się społeczeństw, z jakim obecnie mamy do czynienia oddziałuje na różne (również pozaekonomiczne) sfery życia i determinuje nowe wzory kulturowe i relacje w polskim społeczeństwie.

Działania realizowane w ramach niniejszego projektu mają za zadanie przekonać seniorów i osoby niepełnosprawne, że mogą, a nawet powinny brać czynny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jego trwałym efektem i kontynuacją będzie ukazanie, że jako pełnowartościowi członkowie społeczeństwa, również mogą być jego aktywnymi uczestnikami. Mogą nie tylko świadczyć pomoc we własnych rodzinach, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, ale także działać wolontaryjnie na rzecz innych. Utworzone zostaną dwie grupy wolontariuszy, minimum 15 osób starszych i minimum 5 osób niepełnosprawnych. Ich pracami, po zakończeniu projektu koordynować będzie 4 liderów. Utworzone grupy będą ambasadorami dobrych praktyk w zakresie wolontariatu w Gminie Skawina. Liderzy grup będą wyposażeni w wiedzę, która umożliwi im ubieganie się o środki finansowe na działanie grup poza programem ASOS. W trakcie spotkania podsumowującego zostanie przedstawiony plan działań wolontaryjnych na I kwartał 2018 r.  Będzie to trwały efekt projektu, niezależny od zewnętrznego finansowania.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu ASOS. Wartość projektu: 114.224,00 zł.